Kategoria: Wiadomości

Szanowni Darczyńcy Przyjaciele Szkoły

Published / by Mariusz Grusza

Szanowni Darczyńcy Przyjaciele Szkoły

Składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy wdzięczności za pomoc w realizacji zadań na rzecz edukacji i wychowania naszych młodych adeptów sztuki muzycznej. Systematyczna pomoc finansowa, która płynie do szkoły dzięki Państwa ofiarności oraz społecznej pracy członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia ”Teatralna 8” jest imponująca i znacząco wpływa na uatrakcyjnienie i podniesienie jakości naszej oferty skierowanej do dzieci i młodzieży miasta Gorzowa Wielkopolskiego, regionu lubuskiego i kraju.
W wyniku aktywnej działalności Stowarzyszenia „Teatralna 8” oraz pomocy wspaniałych rodziców naszych uczniów, społeczność szkoły muzycznej dysponuje dzisiaj fortepianem marki KAWAI, wiolonczelami, instrumentami perkusyjnymi, instrumentem klawiszowym, pianinami, sprzętem audio oraz wyposażeniem do pracy dydaktycznej. Uczniom fundowane są nagrody i wyjazdy do cenionych ośrodków kulturalnych w kraju. Nauczyciele mają możliwość zaprezentowania umiejętności swoich wychowanków podczas konkursów instrumentalnych w regionie i w kraju. Rodzice uczniów otrzymują pomoc poprzez możliwość wypożyczania instrumentów niezbędnych do nauki ich dzieci.
W tym roku zdecydowali Państwo, aby 1% z podatku PIT za 2015r. przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia. W wyniku tej akcji, Urząd Skarbowy przekazał Stowarzyszeniu kwotę bliską 1000zł! Środki te przeznaczono na dofinansowanie zakupu saksofonu, z którego w tym roku szkolnym korzystać będą uczniowie klasy saksofonu Justyny Głażewskiej.
Wszystkim, dla których rozwój muzyczny, intelektualny a także społeczny i emocjonalny naszych uczniów jest wartością nadrzędną, składam ukłony i serdeczne wyrazy uznania.

Dziękuję za zrozumienie, zaufanie i zaangażowanie.

Dyrektor szkoły
Izabela Serpina

 

Witamy

Published / by admin

Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Muzycznej I stopnia „Teatralna 8”

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w kwietniu 2012 r. Posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień Statutu.

Od roku 2015 Stowarzyszenie „Teatralna 8” posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

NIP: 5993162293
Numer KRS: 0000414284
Nr konta bankowego:
79 1050 1911 1000 0090 3069 4757
ING Bank Śląski S.A.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie chroniona.


Do zadań statutowych Stowarzyszenia należy:

 1. Wspieranie działalności statutowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gorzowie Wlkp.
 2. Prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej; 
 3. Wspieranie uczniów utalentowanych i odnoszących sukcesy artystyczne;
 4. Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych we współpracy z placówkami oświatowymi i środowiskiem lokalnym.
 5. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz dobroczynności, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultu religijnego.
 6. Wspieranie działalności charytatywnej.
 7. Podtrzymywanie oraz upowszechnianie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości;
 8. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 9. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 10. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 11. Upowszechnianie i ochrona praw dziecka;
 12. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wszystkimi osobami, instytucjami pracującymi na rzecz dzieci oraz ich rozwoju i edukacji;
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej i artystycznej w zakresie rozwoju i promocji kultury i sztuki;
 14. Ubieganie się o dotacje z funduszy rządowych, samorządowych i unijnych.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży;
 2. Prowadzenie zajęć umuzykalnienia dzieci i młodzieży;
 3. Organizowanie imprez kulturalnych;
 4. Propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 5. Organizowanie, propagowanie i uczestniczenie w  konferencjach, seminariach, szkoleniach, kursach i wykładach dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, dzieci i młodzieży;
 6. Publikacje czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia;
 7. Fundowanie stypendiów;
 8. Udzielanie porad, informacji i  konsultacji w zakresie edukacji muzycznej oraz szkolnictwa artystycznego;
 9. Organizację kursów muzycznych i warsztatów dla uczniów utalentowanych;
 10. Finansowanie kursów muzycznych, zakupu instrumentów, pomocy naukowych oraz wyjazdów do ośrodków kultury;
 11. Organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia;
 12. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową;
 13. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi;
 14. Współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi;
 15. Organizowanie działań  promujących  i reklamujących dokonania oraz działalność Szkoły Muzycznej I st.  w Gorzowie Wlkp.
 16. Organizowanie działań mających na celu uzyskiwanie środków pieniężnych i rzeczowych od zakładów pracy, osób fizycznych i z innych źródeł;
 17. Pozyskiwanie środków na realizacji celów statutowych poprzez zbiórki publiczne oraz własną działalność;
 18. Organizacja imprez dla ośrodków z osobami niepełnosprawnymi oraz pomocy społecznej;
 19. Włączanie się w działania instytucji społecznych, kulturalnych i religijnych;
 20. Tworzenie programów współpracy międzynarodowej, wymiany między szkołami w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;
 21. Pozyskiwanie sponsorów na organizację koncertów gwiazd muzycznych;
 22. Występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem różnych instytucji, organizacji i stowarzyszeń.
 23. Tworzenie aplikacji do projektów dla jednostek pożytku publicznego, szkół i placówek artystycznych;
 24. Gromadzenie środków materialnych i niematerialnych na finansowanie realizacji celów statutowych.
 25. Promowanie sponsorów i darczyńców stowarzyszenia;